Xymon
Current Status
Thu Aug 11 16:18:51 2022


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:11d02h41m pop3:green:11d02h41m pop3s:green:351d17h06m imap:green:11d02h41m imaps:green:347d23h06m rbl:green:844d08h22m - - - conn:green:11d02h41m - sslcert:green:11d09h48m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:11d02h41m pop3:green:11d02h41m pop3s:green:218d16h44m imap:green:11d02h41m imaps:green:384d10h56m - mq:yellow:16h04m spam:green:11d02h36m - conn:green:11d02h41m - sslcert:green:11d09h45m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:11d02h45m conn:clear:2086d06h18m http:green:11d02h45m sslcert:green:11d11h15m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:61d21h58m http:green:61d21h58m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:61d21h58m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:61d21h58m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:61d21h58m sslcert:green:51d09h45m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:143d20h37m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:143d20h37m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:143d20h37m http:green:1d02h33m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:11d02h19m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:252d04h40m http:green:9d03h10m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:11d02h34m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:57d23h14m http:green:61d21h58m -
  vxymon.vserversbbd:green:10d05h11m xymond:green:1d11h49m xymongen:green:2375d20h59m xymonnet:green:143d03h46m http:green:10d05h11m -
Xymon 4.3.30