Xymon
Current Status
Sun May 16 16:52:57 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:40d10h21m pop3:green:98d08h31m pop3s:green:6d13h13m imap:green:98d08h31m imaps:green:52d13h13m rbl:green:392d08h56m - - - conn:green:362d22h47m - sslcert:green:40d10h22m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:40d10h21m pop3:green:98d08h31m pop3s:green:16d15h25m imap:green:98d08h31m imaps:green:1d12h14m - mq:green:11d14h13m spam:green:736d02h54m - conn:green:362d22h47m - sslcert:green:40d10h22m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:104d23h03m conn:clear:1634d06h52m http:green:104d23h03m sslcert:green:40d15h48m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:43d03h50m http:green:43d03h50m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:43d03h50m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:43d03h50m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:43d03h50m sslcert:green:39d10h22m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:121d18h51m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:121d18h51m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:151d02h07m http:green:4d03h51m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:18d19h11m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:571d23h43m http:green:4d03h51m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:18d19h11m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:36d04h37m http:green:43d03h50m -
  vxymon.vserversbbd:green:4d03h51m xymond:green:34d18h52m xymongen:green:1923d21h33m xymonnet:green:163d07h29m http:green:4d03h51m -
Xymon 4.3.28