Xymon
Current Status
Thu Dec 01 10:47:52 2022


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:3d04h16m pop3:green:122d22h10m pop3s:green:2d05h35m imap:green:122d22h10m imaps:green:6d07h16m rbl:green:956d03h51m - - - conn:green:122d22h10m - sslcert:green:3d04h16m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:122d22h10m pop3:green:122d22h10m pop3s:green:4d03h21m imap:green:122d22h10m imaps:green:2d09h59m - mq:yellow:2d15h37m spam:green:122d22h05m - conn:green:122d22h10m - sslcert:green:3d04h16m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:122d22h14m conn:clear:2198d01h47m http:green:122d22h14m sslcert:green:3d05h42m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:29d18h08m http:green:29d18h11m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:29d18h11m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:29d18h11m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:29d18h11m sslcert:green:29d18h11m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:9d17h42m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:9d17h42m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:9d17h42m http:green:3d07h01m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:29d18h08m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:364d00h09m http:green:3d07h01m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:29d18h08m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:29d18h08m http:green:29d18h11m -
  vxymon.vserversbbd:green:3d07h01m xymond:green:3d00h43m xymongen:green:2487d16h28m xymonnet:green:254d23h15m http:green:3d07h01m -
Xymon 4.3.30