Xymon
Current Status
Tue Jun 25 19:48:42 2019


   
Network
conn info trends

  ap-koekken.hswn.rv13conn:green:1d12h40m info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  ap-kontor.hswn.rv13conn:green:1d12h40m info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  usg.hswn.rv13conn:green:1d12h40m info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  blixen.hswn.dk- - - xymonnet:green:1d12h40m http:green:1d12h40m -
  vxymon.hswn.dkbbd:green:1d12h40m xymond:green:2d20h28m xymongen:green:1233d00h29m xymonnet:green:204d04h09m http:green:1d12h40m -

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:1d12h40m http:green:1d12h40m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:1d12h40m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:1d12h40m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:1d12h40m sslcert:green:1d12h40m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:20d05h35m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:20d05h35m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.comdnsreg:green:216d10h45m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:20d05h35m http:green:1d12h40m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:1d12h40m trends:green:0.0.0.0
  xymon.orgdnsreg:green:160d02h22m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:360d12h57m http:green:1d12h40m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:1d12h40m trends:green:0.0.0.0

 
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail bw conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:45d05h54m pop3:green:45d05h54m pop3s:green:45d05h54m imap:green:45d05h54m imaps:green:45d05h54m rbl:green:39d11h51m - - - - conn:green:45d05h54m - sslcert:green:17d13h13m info:green:192.168.20.6
  vmail.hswn.dksmtp:green:45d05h54m pop3:green:45d05h54m pop3s:green:45d05h54m imap:green:45d05h54m imaps:green:45d05h54m - mq:green:29d10h25m spam:green:45d05h50m - - conn:green:45d05h54m - sslcert:green:17d13h13m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:50d05h00m - conn:clear:943d09h47m http:green:50d05h00m sslcert:green:18d02h29m info:green:192.168.20.124
  bitwarden.storner.pt- - - - - - - - - bw:green:1h00m conn:green:1d12h40m http:green:1h00m sslcert:green:1d12h40m info:green:0.0.0.0
Xymon 4.3.28