Xymon
Current Status
Tue Oct 22 20:54:10 2019


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:64d08h37m pop3:green:64d08h37m pop3s:green:94d02h11m imap:green:64d08h37m imaps:green:98d22h51m rbl:green:158d12h56m - - - conn:green:64d09h16m - sslcert:green:14d14h21m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:64d08h37m pop3:green:64d08h37m pop3s:green:98d23h01m imap:green:64d08h37m imaps:green:98d22h56m - mq:green:6d22h24m spam:green:164d06h56m - conn:green:64d09h16m - sslcert:green:14d14h23m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:13d03h42m conn:clear:1062d10h53m http:green:13d03h42m sslcert:green:15d03h39m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:46d14h00m - http:green:49d22h54m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:49d22h54m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:41d04h13m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:41d04h13m sslcert:green:14d14h21m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:13d03h42m http:green:13d03h42m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:15d03h39m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:84d11h13m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:84d11h13m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:84d11h13m http:green:37d08h14m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:17d03h51m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:3h44m http:green:28d18h22m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:49d22h49m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:49d22h54m http:green:49d22h54m -
  vxymon.vserversbbd:green:37d08h14m xymond:green:8d22h31m xymongen:green:1352d01h34m xymonnet:green:105d08h00m http:green:17d08h11m -
Xymon 4.3.28