Xymon
Current Status
Sun Sep 27 11:38:32 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:131d17h33m pop3:green:131d17h33m pop3s:green:101d05h42m imap:green:131d17h33m imaps:green:70d17h21m rbl:green:161d03h41m - - - conn:green:131d17h33m - sslcert:green:49d05h03m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:131d17h33m pop3:green:131d17h33m pop3s:green:84d06h18m imap:green:131d17h33m imaps:green:179d04h31m - mq:green:23d19h29m spam:green:504d21h40m - conn:green:131d17h33m - sslcert:green:49d05h03m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:178d20h58m conn:clear:1403d01h37m http:green:178d20h58m sslcert:green:109d18h41m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:106d00h32m - http:green:106d00h32m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:106d00h32m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:34d04h19m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:34d04h19m sslcert:green:48d05h04m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:179d04h31m http:green:179d04h31m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:109d18h41m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:264d09h14m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:264d09h14m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:425d01h57m http:green:1h01m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:87d14h21m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:340d18h29m http:green:1h01m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:87d14h21m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:11d09h28m http:green:106d00h32m -
  vxymon.vserversbbd:green:1h01m xymond:green:52m xymongen:green:1692d16h19m xymonnet:green:178d13h35m http:green:1h01m -
Xymon 4.3.28