Xymon
Current Status
Fri Apr 03 12:07:28 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:2d05h00m pop3:green:2d05h00m pop3s:green:2d05h00m imap:green:2d05h00m imaps:green:2d05h00m rbl:green:153d03h09m - - - conn:green:228d00h29m - sslcert:green:2d05h00m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:2d05h00m pop3:green:2d05h00m pop3s:green:2d05h00m imap:green:2d05h00m imaps:green:2d05h00m - mq:green:4d18h15m spam:green:327d22h09m - conn:green:228d00h29m - sslcert:green:1d21h27m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:1d21h27m conn:clear:1226d02h06m http:green:1d21h27m sslcert:green:1d21h27m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:22d04h37m - http:green:22d04h37m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:22d04h37m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:3d23h08m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:3d23h08m sslcert:green:22d04h37m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:2d05h00m http:green:2d05h00m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:2d05h00m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:87d09h43m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:87d09h43m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:248d02h26m http:green:3d23h08m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:22d04h41m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:163d18h58m http:green:3d23h08m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:22d04h41m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:1d14h02m http:green:22d04h37m -
  vxymon.vserversbbd:green:7d15h06m xymond:green:2h11m xymongen:green:1515d16h47m xymonnet:green:1d14h04m http:green:4d23h35m -
Xymon 4.3.28