Xymon
Current Status
Thu May 19 13:38:28 2022


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:133d20h34m pop3:green:133d20h34m pop3s:green:267d14h26m imap:green:133d20h34m imaps:green:263d20h25m rbl:green:760d05h41m - - - conn:green:133d20h34m - sslcert:green:47d07h08m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:133d20h34m pop3:green:133d20h34m pop3s:green:134d14h03m imap:green:133d20h34m imaps:green:300d08h15m - mq:green:61d19h47m spam:green:1103d23h40m - conn:green:133d20h34m - sslcert:green:47d07h08m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:106d14h07m conn:clear:2002d03h37m http:green:106d14h07m sslcert:green:48d05h59m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:141d09h11m http:green:141d09h11m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:141d09h11m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:9d19h42m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:9d19h42m sslcert:green:9d19h42m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:59d17h56m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:59d17h56m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:59d17h56m http:green:6d20h43m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:86d08h13m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:168d02h00m http:green:6d20h43m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:86d08h13m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:3d10h58m http:green:141d09h11m -
  vxymon.vserversbbd:green:9d21h04m xymond:green:3d22h07m xymongen:green:2291d18h18m xymonnet:green:59d01h05m http:green:9d21h04m -
Xymon 4.3.30