Xymon
Current Status
Tue Oct 19 23:07:06 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:196d16h35m pop3:green:254d14h45m pop3s:green:55d23h54m imap:green:254d14h45m imaps:green:52d05h54m rbl:green:548d15h10m - - - conn:green:519d05h01m - sslcert:green:16d16h33m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:196d16h35m pop3:green:254d14h45m pop3s:green:75d02h31m imap:green:254d14h45m imaps:green:88d17h44m - mq:green:141d03h10m spam:green:892d09h08m - conn:green:519d05h01m - sslcert:green:16d16h33m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:8d15h23m conn:clear:1790d13h06m http:green:8d15h23m sslcert:green:16d18h08m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:17d18h05m http:green:17d18h05m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:17d18h05m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:17d18h05m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:17d18h05m sslcert:green:13d16h35m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:28d12h20m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:28d12h20m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:28d12h20m http:green:4d18h27m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:17d18h05m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:34d06h22m http:green:3d03h43m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:17d18h05m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:5d20h15m http:green:17d18h05m -
  vxymon.vserversbbd:green:4d18h27m xymond:green:5d10h08m xymongen:green:2080d03h47m xymonnet:green:319d13h43m http:green:4d18h27m -
Xymon 4.3.30