Xymon
Current Status
Fri Jul 03 11:52:52 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:45d17h47m pop3:green:45d17h47m pop3s:green:15d05h56m imap:green:45d17h47m imaps:green:93d04h46m rbl:green:75d03h56m - - - conn:green:45d17h47m - sslcert:green:23d05h19m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:45d17h47m pop3:green:45d17h47m pop3s:green:15d06h12m imap:green:45d17h47m imaps:green:93d04h46m - mq:green:11d14h03m spam:green:418d21h54m - conn:green:45d17h47m - sslcert:green:23d05h19m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:92d21h12m conn:clear:1317d01h52m http:green:92d21h12m sslcert:green:23d18h55m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:20d00h46m - http:green:20d00h46m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:20d00h46m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:20d00h46m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:20d00h46m sslcert:green:20d00h46m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:93d04h46m http:green:93d04h46m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:23d18h55m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:178d09h28m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:178d09h28m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:339d02h12m http:green:1d14h35m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:1d14h35m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:254d18h43m http:green:1d14h35m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:1d14h35m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:16d20h41m http:green:20d00h46m -
  vxymon.vserversbbd:green:8d10h43m xymond:green:7d03h38m xymongen:green:1606d16h33m xymonnet:green:92d13h49m http:green:8d10h43m -
Xymon 4.3.28