Xymon
Current Status
Sun Aug 18 23:21:50 2019


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:29d04h25m pop3:green:34d08h58m pop3s:green:29d04h39m imap:green:34d08h58m imaps:green:34d01h19m rbl:green:93d15h24m - - - conn:green:34d10h33m - sslcert:green:11d16h51m info:green:192.168.20.6
  vmail.hswn.dksmtp:green:29d04h25m pop3:green:34d08h58m pop3s:green:34d01h29m imap:green:34d08h58m imaps:green:34d01h24m - mq:green:8d05h21m spam:green:99d09h23m - conn:green:34d10h33m - sslcert:green:11d16h47m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:31d13h08m conn:clear:997d13h21m http:green:31d13h08m sslcert:green:12d05h59m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:3d08h42m http:green:3d08h42m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:3d08h42m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:3d08h42m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:3d08h42m sslcert:green:3d08h42m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:19d13h41m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:19d13h41m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:19d13h41m http:green:3d08h42m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:3d08h42m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:4d00h53m http:green:3d08h42m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:3d08h42m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:3d08h42m http:green:10h40m -
  vxymon.hswn.dkbbd:green:3d08h42m xymond:green:10h05m xymongen:green:1287d04h02m xymonnet:green:40d10h27m http:green:3d08h42m -
Xymon 4.3.28