Xymon
Current Status
Wed Dec 02 22:27:41 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:198d05h22m pop3:green:198d05h22m pop3s:green:167d17h31m imap:green:198d05h22m imaps:green:137d05h10m rbl:green:227d15h31m - - - conn:green:198d05h22m - sslcert:green:55d16h55m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:198d05h22m pop3:green:198d05h22m pop3s:green:150d18h07m imap:green:198d05h22m imaps:green:245d16h20m - mq:green:90d07h18m spam:green:571d09h29m - conn:green:198d05h22m - sslcert:green:55d16h55m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:245d08h47m conn:clear:1469d13h26m http:green:245d08h47m sslcert:green:56d06h32m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:172d12h21m - http:green:172d12h21m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:172d12h21m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:100d16h08m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:100d16h08m sslcert:green:54d16h54m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:245d16h20m http:green:245d16h20m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:56d06h32m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dns dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdns:purple:6d15h03m dnsreg:green:330d21h03m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dk- dnsreg:green:330d21h03m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dk- dnsreg:red:7d19h28m http:green:61d00h30m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:34d05h25m trends:green:0.0.0.0
  xymon.com- dnsreg:green:407d06h18m http:green:61d00h30m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:34d05h25m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:77d21h17m http:green:172d12h21m -
  vxymon.vserversbbd:green:50d04h58m xymond:green:20h10m xymongen:green:1759d04h08m xymonnet:green:245d01h24m http:green:50d04h58m -
Xymon 4.3.28