Xymon
Current Status
Mon Jan 20 00:07:33 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:153d12h51m pop3:green:153d12h51m pop3s:green:7d18h38m imap:green:153d12h51m imaps:green:10d19h01m rbl:green:78d16h10m - - - conn:green:153d13h29m - sslcert:green:43d17h32m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:153d12h51m pop3:green:153d12h51m pop3s:green:5d18h42m imap:green:153d12h51m imaps:green:188d03h10m - mq:green:7d14h44m spam:green:253d11h09m - conn:green:153d13h29m - sslcert:green:43d17h37m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:102d07h56m conn:clear:1151d15h06m http:green:102d07h56m sslcert:green:43d15h32m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:135d18h14m - http:green:139d03h07m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:139d03h07m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:42d23h02m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:42d23h02m sslcert:green:43d17h36m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:102d07h56m http:green:102d07h56m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:43d15h32m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:12d22h43m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:12d22h43m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:173d15h26m http:green:42d23h02m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:46d07h11m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:89d07h58m http:green:42d23h02m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:22d19h09m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:42d22h58m http:green:139d03h07m -
  vxymon.vserversbbd:green:42d23h02m xymond:green:1d08h22m xymongen:green:1441d05h48m xymonnet:green:194d12h13m http:green:42d23h02m -
Xymon 4.3.28