Xymon
Current Status
Tue Dec 10 18:20:50 2019


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:113d07h04m pop3:green:113d07h04m pop3s:green:143d00h38m imap:green:113d07h04m imaps:green:30d12h41m rbl:green:38d10h23m - - - conn:green:113d07h43m - sslcert:green:3d11h46m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:113d07h04m pop3:green:113d07h04m pop3s:green:29d13h25m imap:green:113d07h04m imaps:green:147d21h23m - mq:green:47d05h01m spam:green:213d05h22m - conn:green:113d07h43m - sslcert:green:3d11h50m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:62d02h09m conn:clear:1111d09h20m http:green:62d02h09m sslcert:green:3d09h45m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:95d12h27m - http:green:98d21h20m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:98d21h20m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:2d17h15m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:2d17h15m sslcert:green:3d11h49m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:62d02h09m http:green:62d02h09m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:3d09h45m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:133d09h40m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:133d09h40m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:133d09h40m http:green:2d17h15m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:6d01h24m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:49d02h11m http:green:2d17h15m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:42d13h19m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:2d17h11m http:green:98d21h20m -
  vxymon.vserversbbd:green:2d17h15m xymond:green:5d02h07m xymongen:green:1401d00h01m xymonnet:green:154d06h26m http:green:2d17h15m -
Xymon 4.3.28