Xymon
Current Status
Tue Mar 28 22:57:43 2023


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:92d13h29m pop3:green:240d09h20m pop3s:green:23d16h56m imap:green:240d09h20m imaps:green:22d17h25m rbl:green:1073d15h01m - - - conn:green:240d09h20m - sslcert:yellow:16h57m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:240d09h20m pop3:green:240d09h20m pop3s:green:53d16h56m imap:green:240d09h20m imaps:green:39d07h10m - mq:yellow:1d17h59m spam:green:240d09h15m - conn:green:240d09h20m - sslcert:yellow:16h57m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:240d09h24m conn:clear:2315d12h56m http:green:240d09h24m sslcert:green:13h32m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:7d12h03m http:green:7d12h06m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:7d12h06m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:7d12h06m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:7d12h06m sslcert:green:7d12h06m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:127d04h52m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:127d04h52m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:127d04h52m http:green:4d10h16m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:7d12h03m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:7d08h37m http:green:4d10h16m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:7d12h03m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:4d03h21m http:green:7d12h06m -
  vxymon.vserversbbd:green:7d12h03m xymond:green:3d03h57m xymongen:green:2605d03h38m xymonnet:green:10d07h15m http:green:7d12h03m -
Xymon 4.3.30