Xymon
Current Status
Thu Feb 20 01:14:44 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:184d13h58m pop3:green:184d13h58m pop3s:green:17d20h05m imap:green:184d13h58m imaps:green:17d19h50m rbl:green:109d17h17m - - - conn:green:184d14h37m - sslcert:green:13d18h43m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:184d13h58m pop3:green:184d13h58m pop3s:green:17d20h15m imap:green:184d13h58m imaps:green:219d04h17m - mq:green:28d15h43m spam:green:284d12h16m - conn:green:184d14h37m - sslcert:green:13d18h43m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:133d09h03m conn:clear:1182d16h13m http:green:133d09h03m sslcert:green:13d06h55m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:166d19h21m - http:green:170d04h14m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:170d04h14m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:74d00h09m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:74d00h09m sslcert:green:13d18h40m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:133d09h03m http:green:133d09h03m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:13d06h55m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:43d23h50m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:43d23h50m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:204d16h33m http:green:9d16h23m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:17d08h14m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:120d09h05m http:green:9d16h23m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:53d20h16m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:5d20h40m http:green:170d04h14m -
  vxymon.vserversbbd:green:9d16h23m xymond:green:9d16h14m xymongen:green:1472d06h55m xymonnet:green:225d13h20m http:green:9d16h23m -
Xymon 4.3.28