Xymon
Current Status
Thu Apr 25 02:04:18 2019


   
Network
conn ip link info trends

  ap-koekken.hswn.rv13conn:green:25d08h04m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  ap-kontor.hswn.rv13conn:green:25d08h04m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  usg.hswn.rv13conn:green:25d17h37m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  home.hswn.dk- ip:green:2h17m link:green:16h21m info:green:144.76.26.36 trends:green:144.76.26.36

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  blixen.hswn.dk- - - xymonnet:green:25d17h37m http:green:25d17h37m -
  vxymon.hswn.dkbbd:green:16h21m xymond:green:9h49m xymongen:green:1171d06h44m xymonnet:green:142d10h25m http:green:16h21m -

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:25d17h37m http:green:25d17h37m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:25d17h37m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:2d11h26m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:2d11h26m sslcert:green:16d08h51m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:23d07h11m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:23d07h11m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.comdnsreg:green:154d17h01m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:23d07h11m http:green:2h22m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:19d08h58m trends:green:0.0.0.0
  xymon.orgdnsreg:green:98d08h38m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:298d19h13m http:green:2h22m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:25d17h37m trends:green:0.0.0.0

 
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail bw conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:77d02h22m pop3:green:661d08h39m pop3s:green:661d08h39m imap:green:661d08h39m imaps:green:661d08h39m rbl:green:98d17h41m - - - - conn:green:663d10h21m - sslcert:green:16d08h46m info:green:192.168.20.6
  vmail.hswn.dksmtp:green:77d02h22m pop3:green:661d08h39m pop3s:green:661d08h39m imap:green:661d08h39m imaps:green:661d08h39m - mq:green:26d14h08m spam:green:638d11h02m - - conn:green:663d10h21m - sslcert:green:16d08h46m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:67d10h28m - conn:clear:881d16h03m http:green:67d10h28m sslcert:green:16d08h56m info:green:192.168.20.124
  bitwarden.storner.pt- - - - - - - - - bw:green:2h20m conn:green:25d17h37m http:green:2h20m sslcert:green:16d09h01m info:green:0.0.0.0
Xymon 4.3.28