Xymon
Current Status
Sat Jan 29 05:03:42 2022


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:23d12h59m pop3:green:23d12h59m pop3s:green:157d06h51m imap:green:23d12h59m imaps:green:153d12h51m rbl:green:649d22h07m - - - conn:green:23d12h59m - sslcert:green:57d22h32m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:23d12h59m pop3:green:23d12h59m pop3s:green:24d06h28m imap:green:23d12h59m imaps:green:190d00h41m - mq:green:55d06h33m spam:green:993d16h05m - conn:green:23d12h59m - sslcert:green:57d22h32m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:109d22h19m conn:clear:1891d20h02m http:green:109d22h19m sslcert:green:58d00h48m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:31d01h37m http:green:31d01h37m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:31d01h37m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:31d01h37m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:31d01h37m sslcert:green:31d01h37m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:129d19h17m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:129d19h17m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:129d19h17m http:green:10d21h54m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:31d01h39m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:57d18h25m http:green:10d21h54m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:31d01h39m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:17d02h11m http:green:31d01h37m -
  vxymon.vserversbbd:green:10d21h54m xymond:green:1d03h12m xymongen:green:2181d10h44m xymonnet:green:420d20h40m http:green:10d21h54m -
Xymon 4.3.30