Xymon
Current Status
Sun Mar 07 03:18:40 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:27d19h57m pop3:green:27d19h57m pop3s:green:20h29m imap:green:27d19h57m imaps:green:23h29m rbl:green:321d20h22m - - - conn:green:292d10h13m - sslcert:green:29d20h48m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:292d10h13m pop3:green:27d19h57m pop3s:green:58m imap:green:27d19h57m imaps:green:22h40m - mq:green:184d12h09m spam:green:665d14h20m - conn:green:292d10h13m - sslcert:green:29d20h48m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:34d10h29m conn:clear:1563d18h17m http:green:34d10h29m sslcert:green:30d10h17m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:38d08h58m http:green:38d08h58m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:38d08h58m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:38d08h58m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:38d08h58m sslcert:green:28d20h46m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:51d06h16m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:51d06h16m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:80d13h33m http:green:31d23h30m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:8d09h46m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:501d11h09m http:green:33d08h58m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:38d08h58m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:38d08h58m http:green:38d08h58m -
  vxymon.vserversbbd:green:31d23h30m xymond:green:5d07h27m xymongen:green:1853d08h59m xymonnet:green:92d18h55m http:green:31d23h30m -
Xymon 4.3.28